تاریخ چه

۱۳۷۰ پایا سیستم راه اندازی شد و شروع به تولید UPS کرد

۱۹۹۱

۱۳۷۷ شروع به تولید رک ۱۹ اینچ کرد

۱۹۹۸