باکس پاور

برندنام کالاتوضیحات
PSباکس پاور
دارای ۱۱ فیوز مینیاتوری جلو باکس ۹ عدد جهت پریزها دو شاخه و بک تو بک، یک عدد جهت فن، یک عدد جهت برق کل دستگاه در پشت باکس: دارای ۵ پریز ارت دار، پریز بک تو بک، یک خروجی فن به همراه یک کابل ورودی برق شهر و یک کابل بک