بک تو بک

برندنام کالاتوضیحات
PSپاور ۸ پورت بک تو بک
رک مونت نصب افقی در جلو یا پشت رک دارای پریز بک توبک C13 دارای دو متر کابل نمره ۱/۵ دارای یک فیوز۱۶ آمپر مینیاتوری
PSپاور ۱۶ پورت بک تو بک
رک مونت نصب افقی در جلو یا پشت رک دارای پریز بک توبک C13 دارای دو متر کابل نمره ۱/۵ دارای یک فیوز۱۶ آمپر مینیاتوری