داکت کابل

برندنام کالاکد کالاتوضیحات
PSداکت کابل پلاستیکی
۷۲۵۰۱
به ارتفاع رک
جهت عبور کابل در انتهای رک به صورت عمودی عرض ۱۰سانتیمتر درپوش پلاستیکی
PSداکت پنل
۷۲۵۰۲
۱ UNIT
جهت نصب در زیر پچ پنل / جهت هدایت کابل پشت پچ پنل، سوئیچ و ... در راستای عرض رک
PSداکت پنل
۷۲۵۰۳
۲ UNIT
جهت نصب در زیر پچ پنل / جهت هدایت کابل پشت پچ پنل، سوئیچ و ... در راستای عرض رک
PSسینی داکت کابل NEGRO
۷۲۵۰۴
به ارتفاع رک
جهت هدایت کابل ها در انتهای رک به صورت عمودی هدایت کننده کابل ها از ورودی کابل سقف و کف جهت استفاده در رک های سری حرفه ای
PSسینی داکت۴۲ یو PSH
۷۲۵۰۵
سینی داکت ۴۲ یوعمودی نصب پاورPDU و هدایت عبورکابلها