پایه ضد زلزله

برند
کد کالا
D60W60
PS پایه ضد زلزله / زیررک و زیرکف کاذب۷۲۲۰۱جهت رک های ایستاده عمق D60/ D80/ D100/D110 با قابلیت تنظیم ارتفاع بر روی پایه مدرج و باز و بسته شدن و دارای دو زبانه روی پایه جهت فیکس شدن رک
D60W80
PS پایه ضد زلزله / زیررک و زیرکف کاذب۷۲۲۰۲جهت رک های ایستاده عمق D60/ D80/ D100/D110 با قابلیت تنظیم ارتفاع بر روی پایه مدرج و باز و بسته شدن و دارای دو زبانه روی پایه جهت فیکس شدن رک
D80W80
PS پایه ضد زلزله / زیررک و زیرکف کاذب۷۲۲۰۳جهت رک های ایستاده عمق D60/ D80/ D100/D110 با قابلیت تنظیم ارتفاع بر روی پایه مدرج و باز و بسته شدن و دارای دو زبانه روی پایه جهت فیکس شدن رک
D100W60
PS پایه ضد زلزله / زیررک و زیرکف کاذب۷۲۲۰۴جهت رک های ایستاده عمق D60/ D80/ D100/D110 با قابلیت تنظیم ارتفاع بر روی پایه مدرج و باز و بسته شدن و دارای دو زبانه روی پایه جهت فیکس شدن رک
D100W80
PS پایه ضد زلزله / زیررک و زیرکف کاذب۷۲۲۰۵جهت رک های ایستاده عمق D60/ D80/ D100/D110 با قابلیت تنظیم ارتفاع بر روی پایه مدرج و باز و بسته شدن و دارای دو زبانه روی پایه جهت فیکس شدن رک
D110W75
PS پایه ضد زلزله / زیررک و زیرکف کاذب۷۲۲۰۶جهت رک های ایستاده عمق D60/ D80/ D100/D110 با قابلیت تنظیم ارتفاع بر روی پایه مدرج و باز و بسته شدن و دارای دو زبانه روی پایه جهت فیکس شدن رک