پیچ و مهره

برندنام کالاکد کالاتوضیحات
PSپیچ و مهره و واشر
۷۲۳۰۱
در دو نوع فلنچی آچارخور و چهار سو جهت نصب تجهیزات بر روی آداپتور ها هر بسته شامل ۲۰ سری کامل پیچ و مهره و واشر ارسال کلیه رکهای ایستاده به همراه یک بسته ۳۰ تائی پیچ و مهره
PSپیچ و مهره و واشر
۷۲۳۰۲
در دو نوع فلنچی آچارخور و چهار سو جهت نصب تجهیزات بر روی آداپتور ها هر بسته شامل ۳۰ سری کامل پیچ و مهره و واشر ارسال کلیه رکهای ایستاده به همراه یک بسته ۳۰ تائی پیچ و مهره
PSپیچ و مهره و واشر
۷۲۳۰۳
در دو نوع فلنچی آچارخور و چهار سو جهت نصب تجهیزات بر روی آداپتور ها هر بسته شامل ۵۰ سری کامل پیچ و مهره و واشر ارسال کلیه رکهای ایستاده به همراه یک بسته ۳۰ تائی پیچ و مهره