چرخ

ابعادبرندنام کالاکد کالاتوضیحات
قطر ۷/۵ سانت
PSچرخ بزرگ دوبل ساده
۷۲۴۰۱
محور بلبرینگی تکی با تحمل وزن تا ۱۰۰۰ کیلوگرم چرخ ساده جهت قرار گرفتن زیر و پشت رک های ایستاده
قطر ۷/۵ سانت
PSچرخ بزرگ دوبل قفلدار
۷۲۴۰۲
محور بلبرینگی تکی با تحمل وزن تا ۱۰۰۰ کیلوگرم چرخ ساده جهت قرار گرفتن زیر و پشت رک های ایستاده
PSچرخ بزرگ تکی ساده-پشت
۷۲۴۰۳
محور بلبرینگی کفشکی ۴ پانچ با تحمل وزن تا ۴۰۰ کیلوگرم چرخ ساده جهت قرار گرفتن زیر و پشت سری رک های ایستاده
PSچرخ بزرگ تکی ساده-جلو
۷۲۴۰۴
محور بلبرینگی کفشکی ۴ پانچ با تحمل وزن تا ۴۰۰ کیلوگرم چرخ ساده جهت قرار گرفتن زیر و پشت سری رک های ایستاده
PSچرخ تکی
۷۲۴۰۵
چرخ ساده جهت جابجایی آسان رک ها