بلانک شیار دار با فرچه مویی

ارتفاع: یک یونیت

دارای شیار جهت عبور کابل شبکه

تا ۸۰ رشته و هدایت کابل از جلو به داخل رک

با فرچه مویی و بدون فرچه مویی

جدول مشخصات

نقشه انفجاری