محافظ فلزی، صفحه پوشاننده فضای یونیت های خالی در جلوی رک

در ارتفاع یک، دو، سه و چهار یونیت

هر یونیت ۴۴ و ۴۵ میلی متر

جدول مشخصات

نقشه انفجاری