جهت قراردادن باطری UPS تا ۱۲۰ آمپر بصورت:

رک باطری

دسترسی از دو پنل کناری

پایه ثابت

جدول مشخصات

نوع رک تعداد باطری ارتفاع (سانتی متر) عمق(سانتی متر) عرض(سانتی متر)
رک باطری 1 طبقه 1 39.0 59.0 27
رک باطری 2 طبقه 4 69.5 55.0 39
رک باطری 3 طبقه 6 107.0 55.0 39
رک باطری 4 طبقه 8 134.0 55.0 39
رک باطری 5 طبقه 20 180.0 60.0 60

نقشه انفجاری