سینی داکت کابل نگرو

جهت هدایت کابل ها در انتهای رک بصورت عمودی

هدایت کننده کابل ها از ورودی کابل سقف و کف

جهت استفاده در رک های PSH

جدول مشخصات

نقشه انفجاری