جنس ABS

قابلیت نصب روی ستون های عمودی رک

نگهدارنده های آداپتور در عمق رک قابل نصب بصورت مجزا در داخل رک

جدول مشخصات

نقشه انفجاری