نبشی نگهدارنده تجهیزات

عمق ۶۰۰ میلی متر / عمق ۸۰۰ میلی متر/ عمق ۱۰۰۰ میلی متر

جهت نصب زیر تجهیزات سنگین فاقد ریل و با ایمنی تحمل وزن بیشتر

بصورت جفتی نصب بر روی آداپتورهای عمودی جلو و عقب رک به موازات یکدیگر

حداکثر تحمل وزن ۱۰۰ کیلوگرم

جدول مشخصات

نقشه انفجاری