پایه ثابت (پایه بالانس)

قابل تنظیم، ارتفاع حداقل ۴ سانتی متر و حداکثر ۶ سانتی متر

تحمل وزن ۸۰۰ کیلوگرم

جدول مشخصات

نقشه انفجاری