سینی

برندنام کالاکد کالاتوضیحات
PSسینی متحرک کشوئی
۷۲۶۰۱
۱UNIT
دارای ریل بلبرینگی سه مرحله ای خارجی جهت سهولت بیشتر برای کار با کیبورد و قراردادن تجهیزات سبک حداکثر تحمل وزن ۱۲KG جهت بر روی رک های ایستاده D60/D80/D100
PSسینی ثابت
۷۲۶۰۲
۱UNITعمق ۲۵ سانتیمتر قابلیت نصب در رکهای دیواری و ایستاده جهت تجهیزات سبک و کم عمق
PSسینی ثابت
۷۲۶۰۳
۲UNIT
عمق ۳۵ سانتیمتر قابلیت نصب در رکهای دیواری و ایستاده جهت تجهیزات سبک و کم عمق
PSسینی ثابت ۷۲۶۰۴
۱UNIT
عمق ۴۵،قابل نصب برای رک های ایستاده
PSسینی ثابت
۷۲۶۰۵
۱UNITعمق ۶۰،قابل نصب برای رک های ایستاده
PSسینی جنرال۷۲۶۰۶
۴۰۰MM×۴۵۰MM بهمراه ۴ براکت نصب در طرفین تحمل وزن تا حدود ۷۰ kg امکان نصب ساپورت تقویتی زیر سینی جهت تحمل وزن بیشتر
PSسینی جنرال
۷۲۶۰۷
۴۰۰MM×۴۵۰MM
بهمراه ۴ براکت نصب در طرفین تحمل وزن تا حدود ۷۰ kg امکان نصب ساپورت تقویتی زیر سینی جهت تحمل وزن بیشتر
PSسینی جنرال
۷۲۶۰۸
۷۱۰MM×۴۵۰MM
بهمراه ۴ براکت نصب در طرفین تحمل وزن تا حدود ۷۰ kg امکان نصب ساپورت تقویتی زیر سینی جهت تحمل وزن بیشتر
PSسینی سبدی زیر رک
۷۲۶۰۹
۴۰۰MM×۱۰۰۰MM
ابعاد : عمق۱۰۰۰*م.م.عرض ۴۰۰*م. م ارتفاع لبه کناره ۵۰ م .م به همراه ۴ پایه کاربرد : در سقف وزیرکف کاذب مختص کابل کشی پروژه های مخابراتی
PSپایه براکت اتصال سینی سبدی۷۲۶۱۰

پایه زیرسینی سبدی با قابلیت اتصال سینی ها بهمدیگر دو پایه یک طرف: هنگام وصل دو سینی - بعنوان براکت اتصال سینی ها بهم استفاده میگردد جهت اتصال دو سینی ۶ پایه بکار می رود
برندنام کالاکد کالاتوضیحات
PSریل ثابت تجهیزات D60۷۲۶۱۱با خم ۹۰ درجه
جهت نصب زیر تجهیزات سنگین فاقد ریل و با ایمنی تحمل وزن بیشتر بصورت جفتی نصب بر روی آداپتورهای عمودی جلو عقب رک به موازات یکدیگر تجهیزات استفاده شده در داخل رک مورد استفاده قرار میگیرد حداکثر تحمل وزن ۱۰۰KG
PSریل ثابت تجهیزات D80۷۲۶۱۲با خم ۹۰ درجه
جهت نصب زیر تجهیزات سنگین فاقد ریل و با ایمنی تحمل وزن بیشتر بصورت جفتی نصب بر روی آداپتورهای عمودی جلو عقب رک به موازات یکدیگر تجهیزات استفاده شده در داخل رک مورد استفاده قرار میگیرد حداکثر تحمل وزن ۱۰۰KG
PSریل ثابت تجهیزات D100۷۲۶۱۳با خم ۹۰ درجه
جهت نصب زیر تجهیزات سنگین فاقد ریل و با ایمنی تحمل وزن بیشتر بصورت جفتی نصب بر روی آداپتورهای عمودی جلو عقب رک به موازات یکدیگر تجهیزات استفاده شده در داخل رک مورد استفاده قرار میگیرد حداکثر تحمل وزن ۱۰۰KG