نگهدارنده کابل

برندنام کالاکد کالاتوضیحات
PSقلاب نگهدارنده کابل
۷۲۷۰۱
از جنس ABS با قابلیت نصب روی ستون های عمودی رک و یا نگهدارنده آداپتور در عمق رک
PS نگهدارنده کابل/۴ قلابه
۷۲۷۰۲
۱ UNIT
نصب عرضی -رک مونت ۱۹" درتمام رکهای ایستاده قلاب ها از جنس ABS /مناسب رک عمق ۶۰
PS نگهدارنده کابل/۵ قلابه
۷۲۷۰۳
۱ UNIT
نصب عرضی -رک مونت ۱۹" درتمام رکهای ایستاده قلاب ها از جنس ABS /مناسب رک های ایستاده و ایستاده با الزام عقب بردن آداپتور
PS نگهدارنده کابل/۶ قلابه
۷۲۷۰۴
۱ UNIT
نصب عرضی -رک مونت ۱۹" درتمام رکهای ایستاده قلاب ها از جنس ABS
PSنگهدارنده ترمینال MDF مخابراتی
۷۲۷۰۵
۱ UNIT
جهت نصب ترمینال MDF مخابراتی ۱۰۰ زوج در عرض رک های ۱۹ "
PSنگهدارنده کابل پچ پنل -ساپورت بار
۷۲۷۰۶
۱ UNIT
جهت ساپورت کابل ها در پشت پچ پنل
PSنگهدارنده کابل در پوشدار
۷۲۷۰۷
۱UNIT
جهت هدایت کابل در پوشدار
PSنگهدارنده کابل در پوشدار
۷۲۷۰۸
۲ UNIT
جهت هدایت کابل در پوشدار
PSنگهدارنده کابل در پوشدار
۷۲۷۰۹
۳ UNIT
جهت هدایت کابل در پوشدار
PS محفظه کابل PSH
۷۲۷۱۰
ترانک محفظه کابل طرح HP جهت نصب در سقف و کف رک PSH / جهت هدایت کابلها