یک یونیت PVC

سبک و مقاوم

با قابلیت نصب بر روی تمامی رک های استاندارد

فشاری، بدون نیاز به پیچ

جدول مشخصات

نقشه انفجاری