عرض ۴۵۰mm و عمق ۴۰۰mm جهت رک های آلفا با عمق ۶۰۰mm

عرض ۴۵۰mm و عمق ۵۵۰mm جهت رک های بتا با عمق ۸۰۰mm

عرض ۴۵۰mm و عمق ۷۷۰mm جهت رک های آلفا با عمق ۱۰۰۰mm

بهمراه چهار براکت نصب در طرفین

امکان نصب ساپورت تقویتی زیرسینی جهت تحمل وزن بیشتر

جدول مشخصات

نقشه انفجاری