تحمل ورن ۵۰ کیلوگرم

ابعاد تولیدی: طول ۱۰۰ سانتیمتر، عرض ۴۵ سانتی متر

ابعاد کناره ۵۰ سانتیمتر

قابلیت تولید در ابعاد سفارشی

جدول مشخصات

نقشه انفجاری