ارتفاع: یک یونیت/ ۴ قلابه /۵ قلابه / ۶ قلابه

۴ قلابه: نصب در کناره ی رک ایستاده عمق ۶۰

۵ قلابه: نصب در جلو و پشت رک های ایستاده و عرض رک های دیواری ۱۹ اینچ

۶ قلابه: نصب به موازات عمق رک (رک های بتا با عمق ۸۰ و گاما با عمق ۱۰۰)

جنس قلاب ها از ABS

جدول مشخصات

نقشه انفجاری