جهت رک های ایستاده با عمق ۶۰۰mm , 800 mm , 1000mm

با قابلیت تنظیم ارتفاع بر روی پایه مدرج

دارای زبانه روی پایه جهت فیکس شدن رک

دارای ضامن اتصال به رک

جدول مشخصات

نقشه انفجاری