نگهدارنده ترمینال MDF مخابراتی

جهت نصب ترمینال مخابراتی ۱۰۰ زوج در عرض رک های ۱۹ اینچ

جدول مشخصات

نقشه انفجاری